fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Domov

O nás

Materská škola sídli v okrajovej časti obce Družstevná pri Hornáde pomerne v tichom prostredí. Prostredie materskej školy vytvára podmienky pre celkovú pohodu detí, pozitívne ovplyvňuje jeho osobnosť, podporuje a uspokojuje zdravý psychický a fyzický vývin detí.

Množstvo a výber aktivít korešponduje s plánom práce, zohľadňuje potreby detí, rodičov ako aj zameranie materskej školy v Školskom vzdelávacom programe. Materská škola sa zameriava na uchovávanie a rozvíjanie ľudovej kultúry, zvykov tradícií obce a regiónu, ktoré sú úzko spojené s prírodou, rozvíjaním komunikačných schopností prostredníctvom práce s knihou a literatúrou a spolupráci s rodinou, inými inštituciami a širokou verejnosťou.

Materská škola je trojtriedna. Poskytuje celodennú a v prípade potreby aj poldennú výchovu a vzdelávanie. Počet detí v jednotlivých triedach je v súlade s platnou legislatívou. Materskú školu navštevujú deti vo veku od 2,5 do 6 rokov a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky prevažne z obce Družstevná pri Hornáde.

Školský vzdelávací program materskej školy na školský rok 2017/2018 má názov:

Z truhlice rozprávok