fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Poplatky

Mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov

V zmysla zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Obce Družstevná pri Hornáde č.4/ 2019 je príspevok následovný :

Suma: 10€ / mesiac
Spôsob a termín platby: poštovou poukážkou OcÚ (vydáva MŠ) do 10. dňa v mesiaci

Prostredníctvom internet bankingu:
Číslo účtu IBAN SK83 0200 0000 0000 0092 3542
Adresát Obec Družstevná pri Hornáde, Hlavná 38, 044 31 Družstevná pri Hornáde
Správa pre majiteľa Meno a priezvisko dieťaťa - Školné MŠ/ mesiac a rok
Vzor Janko Mrkvička - Školné MŠ/ mesiac/rok (1/2018)

Mesačný príspevok na stravovanie

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Obce Družstevná pri Hornáde č.4/ 2019 je výška úhrady nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v náväznosti na odporúčané výživové dávky nasledovná:

Suma: 1.45€ / deň
Spôsob a termín platby: poštovou poukážkou ŠJ do 10. dňa v mesiaci

Prostredníctvom internet bankingu:
Suma: Podľa poštovej poukážky
Číslo účtu IBAN SK72 0200 0000 0016 3736 8157
Adresát ŠJ pri ZŠ Družstevná pri Hornáde, Hlavná 5, 044 31 Družstevná pri Hornáde
Správa pre majiteľa Meno a priezvisko dieťaťa/ MŠ (VS: podľa poštovej poukážky)
Vzor Janko Mrkvička/ MŠ

Mesačný príspevok na stravovanie pre predškoláka

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Obce Družstevná pri Hornáde č.4/ 2019 je výška úhrady nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v náväznosti na odporúčané výživové dávky nasledovná:

Suma: 0,25€ / deň